Generelle betingelser for betalingsgateway

Nærværende generelle betingelser gælder for alle forretninger, der modtager betalinger via pensopay.

Definitioner:

Forretning
Den fysiske eller juridiske part i denne aftale, der har indgået aftale med pensopay om at gennemføre betalinger.

Kortholder
Den person (forretningens kunde), som et kort er udstedt til.

Kort
Betalingskort omfattet af denne aftale, typisk Visa eller MasterCard.

Kortorganisation
Visa og/eller MasterCard.

Indløser
Indløser også kaldet indløserbank, er under Finanstilsynet, VISA og MasterCard associationernes tilsyn. Pengeflowet ifbm køb online foregår udelukkende gennem banker og har ingen berøring med PSP.

PSP
Payment Service Provider, er leverandør af betalingsgateway og er dermed teknisk bindeled mellem Indløser og Forretningen. Pensopay er eksempel på en PSP.

Betalingsgateway
Software som agerer som koblingen mellem indløser og forretningen. Betalingsgateway’en er PCI (Payment Card Industry) compliant.

Betingelserne er gældende fra d. 1. januar 2015. Gældende priser- og prisstruktur kan til enhver tid ændres med 30 dages varsel.

1. pensopays ydelse

Oprettelse af en konto ved pensopay giver mulighed for, at Forretningen kan modtage betalinger over internettet. pensopays betalingsgateway er godkendt af Indløser, og overførsler mellem pensopays betalingsgateway og indløserne sker i krypteret form.

2. Drift og oppetid

pensopay tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. 

pensopay er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er pensopay berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

2.1. PCI DSS

pensopay bestræber sig på bedste vis at levere betalingsgateway service, så den efterlever kravene fra PCI-DSS, der er gældende for pensopay.

pensopays øvrige leverandører af betalingsgateway (PSP) forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.

3. Forretningens ansvar

Forretningen er selv ansvarlig for at tilrette sin software i sin netbutik, således at betalingsoverførsler kan ske via pensopay. De moduler, pensopay gratis stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

Forretningen er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i Betalingskortloven, registerforskrifter og forbrugerbeskyttelse.

Såfremt Forretningen ikke indgår en indløsningsaftale via pensopay kan Forretningen selv indgå aftale med andre indløsere om anvendelse af betalingskortssystemer, men dermed er pensopay uden ansvar for ændring af priser fastsat af indløsere. De indløsningsaftaler som indgås mellem Forretningen og andre indløsere er udelukkende en aftale mellem disse to parter. pensopay er ikke part i indløsningsaftaler.

Forretningen er forpligtet til at overholde regler/retningslinjer som fastsat af pensopay og forpligtet til at underrette om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen.

pensopay er uden ansvar for tab som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kortholder/slutkunde måtte fremkomme med.

Forretningen kan ikke overfor pensopay rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser, uanset årsagen til disse.

4. Rettigheder

pensopay er berettiget til uden forudgående varsel at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser til tredjemand.

pensopay har samtlige rettigheder til software som denne anvender ved overførsler i henhold til nærværende almindelige betingelser, og begge parter har ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part og/eller tredjemand, som man måtte få kendskab til.

Forretningen opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den service pensopay stiller til rådighed.

Forretningen brugsret til den til rådighed stillede kode samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til pensopay.

Forretningens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

pensopay har ret til i aftaleperioden at benytte forretningens kendetegn som reference, herunder i markedsføringsmateriale. Forretningen kan give pensopay instruktioner vedrørende sådan brug.
Giver forretningen aktivt udtrykt for ikke at blive anvendt som reference, er pensopay forpligtet hertil.

5. Aftalens ikraftræden og ophør

Aftalen mellem pensopay og Forretningen træder i kraft straks ved oprettelse og løber indtil Forretningen opsiger.

Forretningen kan opsige aftalen med pensopay, med udgang af den forudbetalte abonnementsperiode.
Opsigelsen skal ske telefonisk til pensopay på tel. +45 77 344 388 inden for normal åbningstid. Bemærk at en opsigelse via telefon alene ikke er gyldig. Dette er for at sikre os, 1) du er retmæssige indehaver af forretningen og 2) at det er den rigtige forretning eller webshop vi lukker ned.
Opsigelsen vil efterfølgende blive gyldigt gjort via en mail, mellem forretningen og pensopay, hvor begge parter bekræfter opsigelsen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er hver af parterne berettiget til straks at ophæve aftalen.

I tilfælde af brugerens misligholdelse af nærværende almindelige betingelser, herunder specielt gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, er pensopay berettiget til straks at afbryde Forretningens tilslutning.

5.1 Automatisk fornyelse af abonnement

Med mindre forretningen har opsagt aftalen med pensopay, eller denne på anden vis er ophørt, begynder en ny abonnementsperiode ved udløbet af den hidtidige abonnementsperiode.

5.2 Fakturering

På fakturaer der udstedes månedligt, og hvor der betales automatisk med betalingskort, vil der ikke blive opkrævet et faktureringsgebyr.

Vælger man en alternativ betalingsmetode, som bankoverførsel ved manuel fakturering eller EAN, påføres gebyr på 59 kr. per faktura.Øvrige generelle betingelser

1. Privatlivspolitik

pensopay anvender cookies. Cookies bliver alene anvendt i forbindelse med pensopays login system. Vi registrerer ingen oplysninger i cookies ift. Forretningens dispositioner på pensopay.com.

Logstatistik bruges på pensopay. Et statistik system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades etc.

pensopay anvender denne statistik til at forbedre vores website og dets funktionaliteter. Statistik bruges i forbindelse med markedsføring og til at skabe øget brugervenlighed.

Da pensopay foruden en betalingsgateway, også leverer en indløsningsaftale til at modtage Visa og MasterCard, skal Forretningen for at kunne indgå en indløsningsaftale, lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
Navn, CPRnr, adresse, telefonnummer, e-mail, billedID, adresseID, Forretningens navn, CVRnr, ejerfordeling samt persondata for alle ejere med mere 25% eller mere af Forretningen.

Personoplysningerne registreres hos pensopay og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Alle data behandles krypteret.

pensopay foretager registreringen af personoplysninger med det ene formål at kunne levere ydelsen til forretningen.

2. Forretningens rettigheder

Forretningen har som registreret en række rettigheder, der omfatter følgende:

  • Forretningen har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om Forretningen, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om pensopay videregiver personoplysningerne til andre.
  • Forretningen har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger.
  • Forretningen har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger.
  • Forretningen har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at pensopay kun opbevarer personoplysninger i en given periode.
  • Forretningen har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, Forretningen har afgivet til pensopay, for så vidt angår de personoplysninger, som pensopay har indsamlet på baggrund af Forretningens samtykke, eller fordi pensopay skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med Forretningen.
  • Forretningen har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod pensopay behandling af personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører forretningens særlige situation.

For at imødekomme EU’s persondataforordning (GDPR), er der lavet en underaftale til standardvilkår. Læs mere her

Alle medarbejdere hos pensopay har adgang til de registrerede oplysninger.

Den dataansvarlige er Pierre Rindsig.

3. Indløsningsaftale

Vælges en indløsningsaftale via pensopay så fremsendes denne når indløser har godkendt og registreret forretningen. Indløsningsaftalen fremsendes pr. mail sammen med de generelle betingelser. Vi anbefaler at denne gennemlæses grundigt. Såfremt den ikke lever op til forventningerne, skal der rettes henvendelse til pensopay eller indløseren inden for 3 bankdage

4. Øvrige forhold

Ved accept af handelsbetingelserne, bliver forretningen tilmeldt vores driftsmail. Driftsmailen indeholder relevant driftinformation og information der har betydning for leverancen af pensopay’s ydelser.

Ingen af parterne er berettiget til at give oplysninger til tredjemand om Aftalen og dens indhold. pensopay er dog berettiget til at videregive oplysninger om aftalen og forretningens forhold til kortorganisationerne. Forretningen kan ikke gøre ansvar gældende overfor pensopay for skader, herunder manglende omsætning, der skyldes systemnedbrud- og fejl. Forretningen opfordres til at opretholde passende backup-systemer.

Hjælp til installation eller andet på ens webside, sker altid på eget ansvar og pensopay kan dermed ikke stilles til ansvar for fejl eller andet på ens webside. Derfor anbefaler vi altid at I tager backup af jeres side.

pensopay kan ikke stilles til ansvar for tabt omsætning.

Tvister afgøres ved Retten i Aarhus efter dansk ret.